دوره  آموزشی توانمندسازی (مبانی مدیریت کیفیت در صنعت گردشگری)
چهارشنبه مورخ ۹۸/۲/4
توسط موسسه آموزش پیشگامان آواپارسه برگزار گردید .
مدرس:استاد محمدی

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه