دوره آموزشی توانمندسازی

 نوآوری و فناوری در صنعت گردشگری یکشنبه مورخ ۹۸/02/02

توسط موسسه آموزشی پیشگامان آواپارسه در  اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری برگزار گردید.

مدرس : استاد نوابی

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه