دفتر خدمات مسافرتی  چاپار خزر  در شهرستان آمل
نیازمند به نیروی مدیرفنی می باشد.
تماس و راهنمایی بیشتر خانم عبدی
09113226842

موسسه جهانگردی و هتلداری آواپارسه هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد.