بدینوسیله به استحضار کلیۀ داوطلبان میرساند که زمان اخذ کارت شرکت در جلسۀ آزمون، روز دوشنبه 1400/05/11 میباشد. خواهشمند است کلیۀ فراگیران محترم در این روز به سامانه مراجعه نموده و کارت ورود به جلسۀ آزمون را دریافت نمایند. لازم به ذکر است که کارتهایی که پیش از این تاریخ دریافت گردیده فاقد اعتبار میباشد.
⭕️ به همراه داشتن پرینت کارت برای ورود به امتحان الزامی میباشد.تمامی اطلاعات مورد نیاز آزمون جامع، از قبیل ساعت و مکان امتحان در کارت ورود به جلسه درج شده است.

دریافت کارت ورود به جلسه از سایت   www.edutourism.ichto.ir