خورشيد گرفتگي در ايران
يكم تير ماه ١٣٩٩

 

موسسه جهانگردی و هتلداری آوا پارسه