قابل توجه فراگیران راهنمایان و مدیرفنی

جهت آزمون جامع بهمن ماه ، جهت هر آزمون مبلغ 200000 ریال به حساب 3374857173 بنام موسسه آموزشی پیشگامان آوا پارسه نزد بانک ملت تا مورخ 95/10/20 مهلت واریز می باشد.

هتلداری جهانگردی پیشگامان آوا پارسه