تور آموزشي و تفريحي (ارمنستان)
٣روزه ويژه دانشجويان راهنمايان و مديرفني
روز اول: بازديد از اماكن تفريحي،ديدني و تاريخي
روز دوم: بازديد از دره گلها و درياچه سوان
روز سوم: بازديد از معبد گارني و كليسا گغارد
زمان حركت: ششم آبانماه ٩٥