تور 3روزه همدان:
بازدید از مجموعه گنجنامه٬مقبره ابوعلی سینا٬مقبره باباطاهر٬هگمتانه٬غارعلی صدر و تپه نوشیجان
زمان حرکت:سه شنبه ۱۳تیرماه
زمان برگشت:جمعه ۱۶تیرماه از همدان

خواهشمنداست جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۲۹۴۴۲۴ تماس حاصل نمائید.