تور آموزشی یک روزه

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۴
تور آموزشی جهت دروس فنون و مهارت های تورگردانی و فروش

بلیط
بازدیداز مقاصد :
۱_ جهت بازدید از بخش های مختلف فرودگاه ساری
۲_ جهت بازدید  از هتل
۳_ جهت بازدید دفتر مسافرتی

با همراهی استاد حسین زاده

تور