📣قابل توجه فراگيران راهنمايان و مدير فني ،
داوطباني كه تاكنون نسبت به ثبت نام آزمون جامع در سايت وزارت edutourism.mcth.ir اقدام ننمودند، تا روز دوشنبه مورخ 28 تیر مهلت دارند جهت ثبت نام آزمون جامع، آپلود مدارك و پرداخت اقدام نمايند، در غير اينصورت از آزمون مرداد ماه محروم خواهند شد.

☎️011-44294424