تاریخ شروع کلاس های سال 98به شرح ذیل می باشد:

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

شنبه 98/01/17

ساعت 14

راهنمایان بلد محلی

شنبه 98/01/17

ساعت 14

قنادی و شیرینی پزی

یکشنبه 98/01/18

ساعت 9

مدیریت فنی بند “ب”

یکشنبه 98/01/18

ساعت 14

آشپزی ایرانی و فرنگی

دوشنبه 98/01/19

ساعت 14

مدیریت هتلداری

سه شنبه 98/01/20

ساعت 14

مدیریت رستوران

چهارشنبه 98/01/21

ساعت 14