روز معلم و استاد بر همه اساتید محترم خجسته باد.

جهانگردی و هتلداری پیشگامان آوا پارسه