چهارشنبه 29 دی ماه ساعت 14 آزمون تئوری و عملی آشپزی ایرانی و فرنگی.

 

جهانگردی وهتلداری پیشگامان آواپارسه