گردشگری خانه های دوم جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های آن، نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد.

به گزارش ایسنا، آزاده خراسانی دانشجو کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در پایان نامه خود به “بررسی تاثیر خانه های دوم بر محیط زیست شهری قمصر” پرداخت.

1442401166299_28663-th3

مطابق این تحقیق گردشگری خانه های دوم جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های آن، نقش مؤثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد.

هم چنین این خانه ها در جهت توسعه ملی و منطقه ای مطرح می شود و با توجه به وجود مرفولوژی و چشم اندازهای طبیعی، فرهنگی، هنری، تاریخی، معماری و اجتماعی در جوامع شکل می گیرد. این نوع جهانگردی، توریست ها را از نزدیک با شیوه زندگی بومی آشنا کرده و برای ساکنان محلی منافع مستقیم ایجاد می کند.

علاوه بر این از طرف دیگر دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی یک جامعه است و گردشگری به ‌عنوان یک فعالیت اثرگذار بر تمام ارکان توسعه، نیازمند مطالعه است.

با توجه به اهمیت گردشگری و بحث خانه های دوم در جوامع محلی این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خانه های دوم بر محیط زیست شهری قمصر صورت پذیرفته است. در این راستا اقدام به تکمیل پرسشنامه های مربوطه از کارشناسان و ساکنان شهر قمصر شد.

پس از اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه های تکمیل شده توسط آزمون آلفای کرونباخ، با استفاده از آزمون های کای اسکور وt در محیط نرم افزار SPSS پرسشنامه ها بررسی و تحلیل شد.

نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد که در رابطه با سوالات ساکنان قمصر در تمام سوالات فرض صفر رد و فرض تحقیق مبنی بر تأکید پاسخ گویان بر روی گویه خاصی پذیرفته می شود. در رابطه با سوالات کارشناسان نیز در سوالات اول، دوم، ششم، هفتم و نهم فرض تحقیق رد و فرض صفر مبنی بر عدم تأکید پاسخ گویان بر گزینه خاصی پذیرفته می شود.

همچنین در رابطه با سایر سوالات فرض صفر رد و فرض تحقیق مبنی بر تأکید پاسخ گویان بر گزینه خاصی پذیرفته می شود. بررسی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی سوالات نیز نشان داد که طبق نظر کارشناسان و ساکنان قمصر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی دارای تأثیر منفی بر روی محیط زیست شهری شهر قمصر هستند.

به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی امیر گندمکار در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد دفاع شد.