قابل توجه دانشجویان مدیریت فنی بند ب

هم اکنون نمرات درس بازاریابی گردشگری   در پرتابل شخصی دانشجویان قابل رویت می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آواپارسه