قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیر فنی دفاتر مسافرتی

هم اکنون نمرات در س زبان تخصصی مدیر فنی و جغرافیا راهنمایان  در پرتابل شخصی دانشجویان قابل رویت می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آواپارسه