نمرات دروس:

اکوتوریسم ، زبان تخصصی ، فنون ومهارت تورگردانی

در قسمت نمرات قابل مشاهده می باشد.

جهانگردی وهتلداری پیشگامان آوا پارسه