📣اعلام تاریخ برگزاری آزمون جامع اسفند 98
🔹مدیریت فنی بند ب: ساعت 8:30 الی 10:40
🔹 راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی: ساعت 11الی 13:30
🔹موسسه آموزش بین المللی پیشگامان اواپارسه