نظر به اطلاعيه هيات محترم دولت به سبب تشيع پيكرآيت الله هاشمي رفسنجاني روز سه شنبه مورخ ٢١ دي ماه تعطيل خواهد بود، از اين رو امتحانات برنامه ريزي شده دانشجويان كارشناسي در روز مذكور؛ روز چهارشنبه مورخ ٢٢ دي ماه برگزار خواهد شد.