کارگاه آموزشی يك روزه كاربردي
تکنیک ها و مهارت های تورگردانی( تكميلي )

همراه با مهارت های تئوری و عملی
مدرس: رامین ذبیح مند، مدرس بین المللی WFTGA
١١ شهريور ماه ٩٨
ظرفيت محدود

همراه با صدور گواهينامه رسمي
موسسه پيشگامان آوا پارسه
جهت هماهنگي و ثبت نام:
٤٤٢٩٣٤٢٤-٤٤٢٩٤٤٢٤-٠١١