استادان ، دانشجویان و مراجعان گرامی:

پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستان ، یادمان ارزشمند نیاکان فرهیخته خود را شادباش می گوییم.

درضمن آخرین روز فعالیت موسسه در سال جاری تا پایان زمان اداری روز چهارشنبه 95/12/25 خواهد بود.

شروع کار موسسه در سال 1396 از روز دوشنبه مورخ 14 فروردین می باشد.

هتلداری جهانگردی پیشگامان آوا پارسه