ثبت نام از داوطلبان شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری از یکم تا هفتم مرداد سال جاری انجام می شود.

لذا داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون جامع دوره های کوتاه مدت گردشگری را دارند؛ می توانند با بهره مندی از فرصت یک هفته ای پیش بینی شده از ساعت 8 صبح روز یکشنبه یکم مرداد تا ساعت 24 روز شنبه 7 مردادماه به سامانه جامع آموزش گردشگری به آدرس:edutourism.ichto.ir مراجعه کنند.

جهانگردی و هتلداری آوا پارسه.