آخرین خبرها

نمرات

نمرات دوره مدیریت هتلداری

درس:زبان تخصصی

هانیه ربیعی ۱۸٫۲۵ مریم سوقندی ۱۵٫۵ مریم تورانی ۱۳ ابوالفضل شریعتی ۱۵ پیمان قاسمیان ۱۳ محمودامامی ۱۳ روح اله مقصودی – سعید قاضی نژاد –  دانیال رضایی – الیاس عرب –  نادر نجف پور-  نسیبه طالبی پور-  احمدحسین پور

—————————————————————————————————————–

نمرات دوره مدیریت فنی بند ب

درس:بازاریابی گردشگری

راضیه شفیعی ۱۷سهراب یاورزاده ۱۶ سیده مرسده موسوی ۱۵ سیدامین مطهری ۱۶ محمدقاضی زاده طبری ۱۳ فوزیه عبدی ۱۳زهرا صادقی ۱۷حامد بهشتی زاه ۱۴٫۵ محمدفرهنگ فر ۱۵ ساغرامیرصالحی ۱۷ محدثه قاسمی ۱۴٫۵ حامد کهرودی ۱۵ شونا سجادی ۱۴٫۵ سعید کمانگری ۱۴٫۵ مجتبی فیروزجاهی ۱۴

درس:شناسایی مسیرهای گردشگری

راضیه شفیعی ۱۷ مهدی جمشیدی ۱۵زینب صادقی ۱۶ سیده هانیه حسینی ۱۹ سلما هادیزاده ۱۹معصومه جباری ۱۹ محدثه قاسمی آتی ۱۱ سیدامیرحسین موسوی ۱۱ سید زهرا حسینی ۱۰ عفت علیپور ۱۱ سیده مرسده موسوی ۱۶ سیدامین مطهری ۱۶ محمدقاضی زاده طبری ۱۵ زهرا صادقی ۲۰ حامد بهشتی زاه ۱۷  محمدفرهنگ فر ۱۶ حامد کهرودی ۱۸سعید کمانگری ۱۶ مجتبی فیروزجاهی ۱۵

————————————————————————————————————–

نمرات دوره  هتلداری

درس:مدیریت در هتل

مریم تورانی ۱۷  ابوالفضل شریعتی نژاد ۱۰ مریم سوقندی ۱۸ سعید قاضی نژاد ۱۲ مرضیه مصطفوی ۱۸ نادر نجف پور ۱۱ الیاس عرب ۱۲ ایمانه حاجی آقایی ۱۵ محمود امامی ۱۲ احمد حسن پور ۱۱


نمرات دوره هتلداری

درس: حسابداری در هتل

مریم تورانی ۱۶  ابوالفضل شریعتی نژاد ۱۲ مریم سوقندی ۲۰ سعید قاضی نژاد ۱۳مرضیه مصطفوی ۱۹ نادر نجف پور۱۱ الیاس عرب ۱۵ محمود امامی ۱۶ پیمان قاسمیان ۱۰ دانیال رهایی ۱۲

————————————————————————————————————–

 نمرات دوره مدیرفنی دفاتر مسافرتی

درس:امور مسافرت و صدوربلیط 

محمدحسین قاضی زاده ۱۳ سیده مرسانا موسوی ۱۵ سید رسول حسینی ۱۴ سلما هادیزاده ۱۳ محدثه قاسمی ۱۳ سهراب یاورزاده ۱۲ محمدفرهنگ فر ۱۲ شوناسجادی ۱۴ ساعد فرج نژاد ۱۴ پریسا رضانیا ۱۴ راضیه شفیعی ۱۵ محمد غلامی ۱۴سیدامین مطهری کیا ۱۴ زهرا صادقی ۱۵ عادل طاهرنژاد ۱۲ زینب صادقی ۱۶ حامد بهشتی زاده ۱۵ فوزیه عبدی ۱۴ حسین کرد ۱۷

————————————————————————————————————–

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

درس:فن راهنمایی

فرشته حبیب زاده ۱۵ نوشین فرزانه ۱۵ امیرمحمد اخوان راد ۱۲ حسین کرد ۱۵ علیرضا رحیم زاده منش ۱۲  عزت شالیکار ۱۲  هانی قلبی ۱۵ محمد فرهنگ فر ۱۳ محمدحسین قاضی زاده ۱۲ وحیدکاشی تبار ۱۳ یاسمن حاجی صادق نژاد ۱۴ محمدرضا اردشیریان ۱۳ حیدرآقا گلی ۱۴ ساراشیروانی ۱۲

————————————————————————————————————–

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

درس:شناخت صنعت گردشگری

فرشته حبیب زاده ۱۹ نوشین فرزانه ۱۷/۵ امیرمحمد اخوان راد ۱۵ حسین کرد ۲۰ زینب صادقی ۱۵ علیرضا رحیم زاده منش ۱۵ محمدحسین طبری ۱۵ وحید کاشی تبار ۱۵/۵ حیدر آقاگلی ۱۹ منصوره رودگر صفاری ۱۴ عزت شالیکار ۱۴ امیرحسین دلروز مرشت ۱۴ هانی قلبی ۱۶ مینا فتحی ۱۷/۵ محمد فرهنگ فر ۱۸/۵

———————————————————————————————

نمرات دوره مدیریت فنی بند ب 

درس:شناخت صنعت توریسم

 

ساعد فرج نژاد ۱۵ سهراب یاورزاده ۱۵/۵ محمد غلامی ۱۳ سمیه فتحی ۱۳ مهرداد حسین زاده ۱۵ سید رسول حسینی ۱۷ پریسا رضانیا ۱۵ سکینه پنجو ۱۰ حسین کرد ۱۶ محمدحسین قاضی زاده ۱۵ محمد فرهنگ فر ۱۶ سعید قبادی ۱۶ مرضیه محمدخانی ۱۶ صغری فرهادی ۱۶ زینب صادقی ۱۳

————————————————————————————–

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

درس: اکوتوریسم

زینب صادقی ۱۵ امیرحسین دلروز ۱۴ حیدرآقاگلی ۱۷٫۵ هانی قلبی ۱۳ محمدفرهنگ فر ۱۵ وحید کاشی تبار ۱۵٫۵ محمدحسین قاضی زاده طبری ۱۵٫۵ امیرمحمداخوان زاده ۱۳ حسین کرد ۱۷٫۵ صغری فرهادی ۱۵ مینافتحی ۱۶فرشته حبیب زاده ۱۵

————————————————————————————————————–

 نمرات دوره مدیریت هتلداری

درس:زبان تخصصی هتلداری

سعیددرزی ۱۹ علی غلامی ۱۸ اعلاصیادی ۱۴ خاطره ابراهیمی نیاک ۱۹ مریم محمدپور ۱۴ سانازخمر ۱۴ فتانه اسحاق تبار ۱۹ ایلیا پناهی ۲۰ فائزه مجاهدی پور ۱۹ کتایون بهرامیان ۲۰ ایمانه حاجی آقایی ۱۸ نسیبه طالبی ۲۰ میثم کریمی ۱۸ ناصر اکبریان ۱۸

————————————————————————————————————–

نمرات دوره مدیریت فنی دفاتر مسافرتی

درس:قوانین و مقررات

سید رسول حسینی ۱۷ مهرداد حسین زاده ۱۶ سعید قبادی ۱۷ حسین کرد ۱۵ منصوره رودگرصفاری ۱۵ سکینه پنجو ۱۶ سکینه طالش صالحانی ۱۶ محمد غلامی ۱۶

——————————————————————————————

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

درس: شناخت اماکن باستانی

مهرپویا صبوری ۱۸ امیرحسین دلروز ۱۰ حیدر آقا گلی ۱۹ مینا فتحی ۱۴ منصوره رودگرصفاری۵/۱۹ فاطمه قنبر بهشتی ۲۰ هانی قلبی ۱۵ حمیدرضا نیک پی ۱۷ صغری فرهادی ۱۷ حسین کرد ۱۷ فرشته حبیب زاده ۱۴

 

——————————————————————————————-

نمرات دوره هتلداری

درس:مدیریت هتلداری

اعلاصیادی ۱۲ میثم کریمی ۱۲ سانازخمر ۱۴ خاطره ابراهیمی نیاک ۲۰ الیاپناهی ۲۰ سعیددرزی ۱۹٫۵ روح الله اصغرپور۱۹ کتایون بهرامیان ۱۸ فائزه مجاهدی پور ۱۸ فتانه اسحاق تبار۱۷ فائزه یوسفی ۱۸ مریم محمد پور  علی غلامی

————————————————————————————————————–

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

درس: نمرات درس هنرمعماری ایران و جهان

محمدیاسرخلیلی ۱۵ حیدرآقاگلی عباس تبار ۱۶ سیامک حمزه ای ۱۵ فاطمه قنبربهشتی ۲۰ محمدشیری ۱۶ نیلوفراعلمی ۱۲ الهام اشرفی ۱۷ حسن محسنی ۱۲ محبوبه کیازرمانی ۱۵ حمیدرضا نیک پی ۱۲ نسیبه طالبی ۱۵ هانی قلبی ۱۳ منصوره رودگرصفاری ۱۸ امیرحسین دلروز۱۲ ملیکا صناعت ۱۴ فرشته حبیب زاده ۱۷

————————————————————————————————————–

نمرات دوره مدیریت فنی دفاتر مسافرتی

درس: امور مسافرت و صدوربلیط

سکینه پنجو ۱۳ زهرا ابراهیمی ۱۳ منصوره رودگر صفاری ۱۵ مهرداد حسین زاده ۱۳ ایمانه حاجی آقائی ۱۴ زهره یزدانی چراتی ۱۵ یاسمن حاجی صادق نژاد ۱۸ سکینه تالش صالحانی ۱۴ مرضیه محمدخانی ۱۳ محبوبه کیازرمانی ۱۳ سعید قبادی ۱۳ بهنام حیدرپور۱۴

————————————————————————————————————–

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

درس: آشنایی با میراث فرهنگی و آشنایی با صنایع دستی ایران

حسن محسنی ۱۸ هانی قلبی ۹مهرداد خراسانی ۱۳ محمدیاسر خلیلی ۸ راژان خمایزی ۱۰ سیامک حمزه ای ۱۳ محمد شیری ۱۴ نیلوفر اعلمی ۱۲ الهام اشرفی ۱۲ فرشته حبیب زاده ۱۵ نسیبه طالبی ۱۰ محبوبه کیازرمانی ۱۴ ملیکا صناعت ۱۲ امیرحسین دلروز ۱۰ منصوره رودگرصفاری ۱۸ زهرا یزدانی چراتی ۱۲

————————————————————————————————————–

نمرات دوره مدیر فنی دفاتر مسافرتی جهانگردی

درس:قوانین و مقررات

رضا جمالی ۱۶ فریبا قلی زاده ۱۳ محمدیاسر خلیلی ۸ شیوا افشون ۱۵ ایمانه حاجی آقایی ۱۴ زهرایزدانی چراتی ۱۷ یاسمن حاجی صادق نژاد ۱۷  فائزه رستار ۱۶ عاصم حق شناس ۱۰  سمانه احمدی ۱۲ محبوبه کیار زمانی ۰ آتنا پورسهراب ۱۶ محمدشیری ۱۷ محمدنصیری کناری ۹ زهرا ابراهیمی ۱۷ سهراب عبدالهی لاشکی ۰ معصومه کیانی بار فروش ۱۷ راضیه هادی پور ۱۸

————————————————————————————————————–

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

درس:فنون و مهارت تور گردانی

علیرضا کهن روز امیری ۱۷ لیلا معینی ۱۶ زهرا یزدانی چراتی ۱۵ ملیکا صناعت ۱۵ حسن محسنی ۱۴ محمدشیری ۱۴ مجتبی براری ۱۲ نیلوفراعلمی ۱۲ مریم رسولی آشتیانی ۱۱ الهام اشرفی ۱۱ مهرداد خراسانی ۱۰ بهزاد زورکی ۱۰

————————————————————————————————————–

نمرات دوره مدیر فنی دفاتر مسافرتی جهانگردی

درس:زبان تخصصی

محمدنصیری کناری ۱۵ عباس حیدرپور ۱۸ راضیه هادی پور ۲۰ محبوبه کیازرمانی ۱۱ فریبا قلی زاده ۱۶ زهرا یزدنی چراتی ۲۰ فائزه رستار۱۶ عاصم حق شناس ۱۸ محمد یاسر خلیلی ۱۶ محمدشیری ۲۰ ایمانه حاجی آقایی ۱۵ معصومه کیانی ۱۳ آتنا پور سهراب ۱۵ زهرا ابراهیمی ۱۴ شیوا افشون ۱۸ سهراب عبداللهی ۱۳ مریم عباسیان ۱۴

————————————————————————————————————–

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

درس: اکوتوریسم

مهرداد خراسانی ۱۴ امیرحسین دادفر ۱۴ محبوبه کیازرمانی ۱۱ نیلوفر اعلمی ۱۲ محمدعیسی خلیلی ۱۳ ملیکا صناعت ۱۳ الهام اشرفی ۱۶ علیرضا کهن روز امیری ۱۳ زهراابراهیمی ۱۳ حسن محسنی ۱۴ محمدشیری ۱۲ لیلا معینی ۱۲ مجتبی براری ۱۴ زهرا یزدانی چراتی ۱۵

————————————————————————————————————–

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

درس: شناسایی مسیرهای گردشگری

رضا جمالی ۱۹ – شیوا افشون ۱۷ – سهراب عبدالهی ۱۱ – ایمانه حاجی آقایی ۱۹ – زهرا ابراهیمی ۱۰ – یاسمن حاج صادقی نژاد ۱۹ – محمد نصیری کناری ۸- آتنا پور سهراب ۱۷ – محبوبه کیازرمانی ۱۷ – محمد شیری ۱۸ – زهرا یزدانی ۱۷ – فریبا قلی زاده ۱۹ – معصومه کیانی ۲۰ – فائزه رستار ۱۵ – عاصم حق شناس ۱۲ – محمد یاسر خلیلی ۱۹ – راضیه هادی پور ۱۶ – مریم عباسیان ۱۶

—————————————————————————————————————–

 

نمرات زبان گروه B

جابر حسین زاده ۱۸- علیرضا بی نیاز ۲۰- امین  امیری ۲۰- پیام حسین پور ۲۰- فهیمه محمدی پور ۲۰- نظام نظری فر ۲۰

————————————————————————————————————————

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

درس:جغرافیا ونقشه خوانی 

الهام اشرفی ۱۹- زهرا ابراهیمی ۱۲- مجتبی براری ۱۷- بهزاد زورکی ۸- حسن محسنی ۱۵- محمد شیری ۱۳- علیرضا کهن روز ۱۲- مهرآفرین حیدری پور ۱۹- نیلوفر اعلمی ۱۳/۵- ملیکا صناعت ۱۲/۵- محمد یاسر خلیلی ۱۶- زهرا یزدانی چراتی ۱۷- محمد منادی ۱۰- مریم رسولی آشتیانی ۱۰-مهرداد خراسانی ۱۴/۵- محبوبه کیارزمانی ۱۱- رضا جمالی ۱۶- لیلا معینی ۱۲/۵

————————————————————————————————————————


نمرات  دوره مدیرفنی دفاتر مسافرتی

درس: شناخت صنعت 

آتنا پورسهراب ۱۵ -فائزه رستار ۱۳- محمدیاسر خلیلی ۱۴/۵- معصومه کیانی بارفروش ۱۴/۵-فریبا قلی زاده ۱۵/۵- زهرا یزدانی چراتی ۱۵/۵- ایمانه حاجی آقایی ۱۳/۵- سمانه احمدی ۱۳/۵- عاصم حق شناس ۱۳- محمد نصیری کناری ۱۵- یاسمن حاجی صادق نژاد ۱۳- محبوبه کیارزمانی ۱۵

———————————————————————————————————————

نمرات دوره راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی

درس:شناخت اماکن تاریخی

راضیه هادی پور  ۱۲ – حسن محسنی ۱۰ – مهرداد خراسانی  ۱۰ – نسرین پور رضا ۱۴ – الهام اشرفی ۱۰ – محمد منادی ۱۰ – نیلوفر اعلمی ۱۴ – مجید اسماعیل پور نوسر ۱۲ – محبوبه کیازرمانی ۱۴ – زهرا ابراهیمی ۱۱ – ندا رضائی ۱۰ – محمد شیری ۱۲ – زهرا یزدانی چراتی ۱۲ – میلاد زاهدی ۱۲ – نگار صادقی ۱۰ – فائقه حسنی ۱۲ – رضا جمالی ۱۸ – محمد یاسر خلیلی ۱۰