سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه ها را …