درباره دوره

تمامی علاقه‌مندان آشنایی با ضوابط ارزیابی، درجه بندی تاسیسات گردشگری و متقاضیان دریافت کد فعالیت ارزیاب تاسیسات گردشگری وکد فعالیت مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری، مخاطبان این دوره های آموزشی هستند.

شرکت در دوره آموزشی و دریافت گواهینامه به معنای دریافت کد فعالیت نیست بلکه دارا بودن گواهینامه تنها پیش نیاز صدور کد فعالیت بوده و صدور آن و مجوز فعالیت برای متقاضیان، مشروط به احراز شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی به استان‌ها و قبولی در مصاحبه‌های تخصصی است.

مدت اعتبار گواهینامه فراگیران دوره‌های ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری را پنج سال می باشد و ضروری است فراگیران پس از اتمام این مدت در دوره بازآموزی کارشناس ارزیاب و مدیرفنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری شرکت کنند.

طول دوره:

فراگیران دوره ارزیاب در مجموع  40 ساعت آموزش می بینند، در واقع این دوره  شامل 12 ساعت عمومی و 28 ساعت تخصصی شامل 18 ساعت نظری و 10 ساعت عملی  خواهد بود.

فراگیران مدیر فنی علاوه بر 40 ساعت آموزش‌ باید دوره ارزیاب 10 ساعت دروس تخصصی شامل شش ساعت نظری و  چهار ساعت عملی را طی کنند.

بازار کار:

ارزیابان در شرکت های عامل تطبیق می توانند مشغول به کار شوند.

سر فصل های دوره کارشناس ارزیاب تاسیسات گردشگری

طی این دو دوره سرفصل‌هایی مانند آشنایی با مفاهیم وقوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری، اصول فرایند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرایندهای اجرای طرح، تشریح ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی، تکنیک‌های ارزیابی، اصول حرفه‌ای ارزیابی  … آموزش داده می‌شود.

 • تشریح ضوابط ارزیابی و درجه بندی
 • تکنیک های ارزیابی
 • کارگاه مغایرت نویسی
 • کارگاه رفع مغایرت
 • آشنایی با مفاهیم و قوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری
 • اصول فرآیند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرآیند های اجرای طرح
 • کارگاه عملی و انجام بازدید میدانی

اهداف دوره

طی این دو دوره سرفصل‌هایی مانند آشنایی با مفاهیم وقوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری، اصول فرایند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرایندهای اجرای طرح، تشریح ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی، تکنیک‌های ارزیابی، اصول حرفه‌ای ارزیابی  … آموزش داده می‌شود.

 • توسعه استاندارد سازی و افزایش کیفیت خدمات در صنعت هتلداری
 • تفسیر استاندارد های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور درصنعت هتلداری
 • تفسیر استاندارد های سازمان ملی استاندارد ایران در صنعت هتلداری
 • تسهیل استقرار برنامه های ارزیابی و تهیه چک لیست های ارزیابی
 • توانا ساختن فراگیران جهت برنامه ریزی، اجرا و گزارش نویسی ممیزی هایشخص اول و خود ارزیابی
 • نحوه تصدیق اقدامات اصالحی و اقدامات پیشگیرانه و پیگیری آنها
 • ایجاد بهبود با انجام ارزیابی های داخلی و خارجی دارای ارزش افزوده
 • هدایت هتل ها برای ایجاد استاندارد سازی و تعمیم و توسعه آن در هتل ها
 • اقدامات زیست محیطی مورد تمرکز در هتل ها
 • افزایش دانش و مهارت فراگیران

هدف از تدوین و ابلاغ این دوره‌ تربیت نیروی ارزیاب و مدیرفنی طرح تطبیق به عنوان یکی از شرایط دریافت کد ارزیاب و مدیرفنی، مطابق با دستورالعمل ارزیابی و تایید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق و شیوه‌نامه درجه‌بندی تاسیسات گردشگری می باشد . گواهی شرکت در دوره از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری اعطا می شود و قابل ترجمه و استفاده در سایر کشورهاست.

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره کارشناس ارزیاب تاسیسات گردشگری :

 1. چهار قطعه عکس 4*3
 2. فتوکپی کارت ملی 2 برگ
 3. فتوکپی شناسنامه ۲ سری ( صفحه اول )
 4. فتوکپی مدرک تحصیلی ۲ برگ