اطلاع رسانی آزمون جامع خرداد 1401

* قابل توجه فراگیران متقاضی شرکت در آزمون جامع دوره های گردشگری:

– مدیریت فنی بند ب

– راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

– مدیریت تاسیسات گردشگری (هتلداری)