شنبه مورخ  1401/02/10ساعت14درس آشنایی با میراث فرهنگی برگزارخواهد شد.

* کتاب آشنایی با میراث فرهنگی برای راهنمایان گردشگری ازجمله منابع آزمون راهنمایان جهانگردی و گردشگری است. نویسنده این کتاب فائق توحیدی  بوده و شامل سرفصل های زیر، که هر سرفصل خود دربرگیرنده موضوعات متنوعی می باشد :

1- میراث فرهنگی چیست؟

2- تعاریف میراث فرهنگی

3- شناخت ادوار زندگی انسان براساس  مطالعات  فرهنگی

4- موقعیت جغرافیایی فلات ایران/تقسیم بندی دوره های فرهنگی

5- معماری

6- تپه باستانی

7- سفالگری

8- تاریخ مستند

9- پیدایش  خط

10- دین اعتقادات

11- شواهدمربوط به داد و ستد

12- مهر ها

13- شواهد و مالکیت و نشان ها

14- امپراطوری هخامنشی

15- میراث فرهنگی و اشکانیان و ساسانیان

16- میراث فرهنگی و تمدن دوران اسلامی

17- فلز کاری دوران اسلامی

18 – معماری، سفالگری،پیکر تراشی

19- فلز کاری

20- نساجی

21- نقاشی

22- تاریخچه

23- قوانین مربوط به حفظ میراث فرهنگی

24- کنوانسیون بین المللی

25- پروتکل دون کنوانسیون بین المللی